TakeMyTrip

1. Wstęp

Witamy w serwisie społecznościowym takemytrip.pl skupiającym podróżników doświadczonych i początkujących, którzy chcą sie dzielić z innymi swoimi doświadczeniami z przybytych podróży oraz biernie korzystać z tych informacji.

Użytkownicy serwisu zamieszczają w nim praktyczne informacje na temat podróży zwanych tu 'Trip'ami' i udostępniają te informacje innym użytkownikom.

Serwis jest dostępny na wszystkich urządzeniach, ktore maja dostęp do internetu a wybrane Tripy mozna sciągnąć do pliku na urządzenie aby móc korzystać z informacji także w trybie offline.

Aby móc korzystać z serwisu należy zapoznać sie z regulaminem i go zaakceptować.

Regulamin określa zasady działania serwisu takemytrip.pl oraz warunki, prawa oraz obowiązki użytkowników, administratorów i właścicieli serwisu.

Regulamin został stworzony aby chronić prawa użytkowników jak i właścicieli serwisu w oparciu o prawo obowiązujące  w Rzeczpospolitej Polskiej.

Nazwa serwisu, jego koncepcja, niniejszy regulamin, logo, elementy grafiki umieszczone na stronach serwisu, zasady funkcjonowania, oprogramowanie oraz wszelkie bazy danych w tym artykuły podlegają ochronie prawnej.


 1. Postanowienia ogólne:
 1. Rejestrujący sie w serwisie Użytkownik akceptuje niniejszy regulamin, politykę prywatności, oraz zasady i założenia działania serwisu i zobowiązuje sie do ich przestrzegania. Potwierdza on rownież autentyczność danych podanych podczas rejestracji.
 2. Administratorem oraz właścicielem serwisu takemytrip.pl jest osoba prywatna Olgierd Baranowski.
 3. Rejestrujący sie użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez serwis takemytrip.pl jego danych osobowych.
 4. Dane wprowadzone przez użytkowników oraz serwis takemytrip.pl nie mogą stanowić podstaw do roszczeń prawnych z powodu ewentualnych błędów w nich zawartych.
 5. Użytkownik dodający Trip do serwisu zobowiązuje sie do podania jak najbardziej rzetelnych informacji na podstawie własnych doświadczeń o ile to możliwe.
 6. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w tym w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 1. Definicje:
 1. takemytrip.pl - serwis społecznościowy, o którym mowa w niniejszym regulaminie.
 2. Treści- wszelkie dane, zdjecia, komentarze i inne wpisy użytkowników dobrowolnie zamieszczane w Serwisie.
 3. Trip- zbiór informacji/treści składających sie na jedna podróż, która odbyła sie w określonych przez użytkownika ramach czasowych.
 4. Dane osobowe- informacje o użytkowniku wprowadzone dobrowolnie przez jego samego.
 5. Użytkownik- osoba fizyczna pełnoletnia posiadajaca pełną zdolność do czynności prawnych lub małoletnia nie posiadająca takich zdolności, ktora akceptuje niniejszy regulamin.
 6. Login - ciąg znaków wprowadzonych przez użytkownika na etapie rejestracji służący do logowania sie w serwisie. Login nie moze ulec zmianie.
 7. Adres poczty elektronicznej- adres email podany podczas rejestracji.
 8. Nazwa użytkownika- nadana przez użytkownika na etapie rejestracji nazwa dzięki ktorej bedzie on rozpoznawany w serwisie przez innych użytkowników
 9. Konto użytkownika- miejsce na serwerze udostępnione przez serwis takemytrip.pl użytkownikowi w celu wprowadzenia i edytowania swoich danych.
 10. Poczta- usługa służąca komunikacji miedzy użytkownikami serwisu na zasadach wysyłania wiadomości miedzy sobą.
 11. Regulamin- niniejszy dokument, ktory określa zasady na podstawie których, użytkownicy zobowiązują sie korzystać z serwisu w tym prawa i obowiązki użytkowników oraz administratora i właściciela serwisu takemytrip.pl wraz z jego załącznikami i późniejszymi zmianami.
 12. Osoba - osoba fizyczna lub prawna, jak i rownież jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną
 13. Umowa- umowa o świadczenie usług zawarta miedzy użytkownikiem a takemytrip.pl z chwila akceptacji regulaminu przez rejestrującego sie użytkownika.
 14. Usługa/Usługi - wszelkie świadczenia na rzecz Użytkowników wykonywane w ramach Serwisu. Użytkownik zawierając Umowę z serwisem takemytrip.pl rejestrując się skutecznie w serwisie, wyraża zgodę na wyświetlanie przez takemytrip.pl Usług na Koncie Użytkownika oraz ich komunikowanie za pomocą Poczty.

 1. Zasady korzystania z serwisu:
 1. Regulamin serwisu takemytrip.pl określa zasady korzystania z serwisu takemytrip.pl, w którym użytkownicy dodają treści na podstawie swoich doświadczeń z podoróży, które przebyli oraz  komentarze będące uaktualnieniami wczesniej dodanych informacji a także pobierania tych informacji do plików na urządzenia mobilne w celu ich odtwarzania bez podłączenia do sieci internet.
 2. Wszystkie informacje dodawane przez Użytkownika sa objęte jego prawami autorskimi i majątkowymi a takemytrip.pl w momencie dodania przez użytkownika otrzymuje do nich prawa na zasadach licencji, sublicencji, zezwoleń i zgód, ktore w dalszej części niniejszego regulaminu sa opisane.
 3. Właściciel serwisu takemytrip.pl ma prawo w każdej chwili do zmian i wszelkich modyfikacji w funkcjonowaniu serwisu.
 4. Użytkownik publikujący treści w serwisie takemytrip.pl udostępnia je nieodpłatnie innym użytkownikom serwisu, rownież tym niezarejestrowanym oraz zezwala na oznaczenie ich logo takemytrip.pl. Wszelkie treści mogą być dodawane tylko i wyłącznie przez zarejestrowanych użytkowników.
 5. Wszystkie licencje, sublicencje, zezwolenia, zgody  nabywane sa nieodpłatnie i bezterminowo przez serwis takemytrip.pl w momencie ich wprowadzenia przez użytkownika na stronach serwisu i sa ważne na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej terenem. Nie wygasają one rownież po usunięciu konta użytkownika lub usunięciu tych materiałów.
 6. Udzielona licencja oraz sublicencja obejmują:
  a) wykorzystania, w tym powielania i rozpowszechniania na wszelkich nośnikach magnetycznych, materialow na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 pkt. 1-4 ustawy o prawie autorskim,
  b) wprowadzenie, użyczenie lub wynajem pojedynczych egzemplarzy lub ich oryginału.
  c) rozpowszechnianie w internecie oraz innych sieciach komputerowych, również zamkniętych tych materiałów
  d) wykorzystanie materiałów do promocji reklamy i innych celów marketingowych jak sponsoring i promocja sprzedaży, oraz do oznaczenia produktów i usług jak i również do celów edukacyjnych
  e) stosowanie, wprowadzanie, wyświetlanie, przekazywanie i przechowywanie niezależnie od formatu, systemu lub standardu,
  f) wydawanie materiałów w każdej formie na nośnikach elektronicznych i optycznych we wszystkich językach (po przetłumaczeniu przez serwis takemytrip.pl) i na każdym terytorium oraz możliwość ich wydawania w formie druku,
  g) zezwolenie na ściaganie przez innych Użytkowników jego Tripów oraz innych treści do pliku zapisanego na urządzeniu mobilnym innych Użytkowników w celu odczytu w trybie nie podłączenia do sieci internet.
  h) nadawanie poprzez wizję i fonię, na wszystkie możliwe sposoby, a szczególnie w sposób bezprzewodowy oraz przewodowy, w każdym systemie i standardzie, również w sieciach kablowych i platformach cyfrowych.
  i) wykorzystania w materiałach prasowych w każdej formie, w różnego rodzaju broszurach, w książkach oraz audycjach w radio i telewizji,
  j) prawo do zarządzania i rozpowszechniania materiałów w każdej formie, również okrojonej jak również do udostęniania ich do wykorzystania osobom trzecim wraz z udzieleniem sublicencji
 7. Wszystkie spory miedzy użytkownikami, organizacjami oraz innymi osobami beda roztrzygnie miedzy stronami, których ten spór dotyczy, jednak administrator serwisu takemytrip.pl zastrzega sobie mozliwosc zawieszenie lub trwałego usunięcia informacji, których ten spór dotyczy oraz monitorowania sporów miedzy tymi stronami nie odpowiadając przy tym w sposób prawny przed żadną ze stron sporu.
 8. Użytkownik serwisu takemytrip.pl, który dodaje wszelkiego rodzaju treści, w tym zdjęcia i swój wizerunek oraz wszlkie komentarze na koncie zarówno swoim jak i innych stronach stworzonych przez innych Użytkowników wyraża zgodę poprzez udzielenie licencji aby administrator serwisu takemytrip.pl utrwalał na serwerach oraz w komputerze, uzupelniał, wykorzystywał publicznie, zwielokrotniał i rozpowszechniał przedewszystkim w internecie te treści oraz dowolnie zmieniał i usuwał treści niezgodne z założeniami serwisu takemytrip.pl w szczególności wpisy niegrzeczne, mogące urazić innych użytkowników lub nie potrzebne w subiektywnym odczuciu administratora (również bez podania przyczyny).
 9. Użytkownik, pobierający Trip innego użytkownika do pliku zapisanego na urządzeniu mobilnym lub używając go w trypie online (czyli bezpośrednio na stronie serwisu) ma prawo wykorzystać go tylko i wyłacznie do celów prywatnych i nie może upubliczniać, rozpowszechniać i wykorzystywać go w celach zarobkowych lub publicznych.
 10. W wypadku roszczeń w stosunku do serwisu takemytrip.pl ze strony osob trzecich, dotyczącego naruszenia praw autorskich zamieszczonych przez Użytkownika  treści, użytkownik ten po poinformowaniu przez takemytrip.pl zobowiązuje sie do niezwłocznego wyjaśnienia sprawy, a w wypadku odrzucenia przez niego roszczeń, na własny koszt i podejmując wszelkie ryzyko z tym związane wystąpi przeciwko tym roszczeniom oraz zaspokoi wszystkie uzasadnione roszczenia. W wypadku zasądzenia roszczeń od takemytrip.pl Użytkownik zwróci serwisowi takemytrip.pl wszelkie zasadzone roszczenia, opłaty i poniesione koszty rownież te wynikające z obsługi prawnej i sądowej.
 11. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywania od serwisu takemytrip.pl i jego zarejestrowanych użytkowników drogą elektroniczną wszelkiej korespondencji na adresy poczty elektronicznej podany podczas rejestracji (oraz na te podane podczas późniejszych modyfikacji) i wyraża również zgodę na korzystanie z serwisu oraz jego społeczności zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu uslug drogą elektroniczną.
 12. Użytkownik ma prawo zamiszczać na stronach serwisu tylko i wyłącznie materiały i treści, do których ma prawa autorskie oraz prawa pokrewne i wszystkie inne oraz że nie narusza poprzez zamieszczanie tych materiałów i treści praw osób trzecich.
 13. Użytkowanie serwisu takemytrip.pl jest nieodpłatne. Zarówno użytkowanie bierne serwisu takemytrip.pl jak i publikowanie w nim wszelkich treści nie podlega wynagrodzeniu
 14. Brak aktywności użytkownika dłuższej niż 12 miesięcy lub naruszenie zapisów niniejszego regulaminu może spowodować zawieszenie lub stałe usunięcie konta użytkownika. Uzytkownik może również sam zawiesić lub usunąć swoje konto jednak nie usuwając przy tym treści, które zamieszczał z wyłaczeniem swojego wizerunku w zdjęciu profilowym.
 15. Właściciel serwisu takemytrip.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, w szczególności zawartość profili oraz Tripów dodanych przez uzytkowników oraz za zawarte w nich informacje i materiały i co za tym idzie nie odpowiada karnie za szkody i straty wynikające z wykorzystania przez Użytkownika tych treści i materiałów zamiszczonych w serwisie.
 16. Zabrania się prób podejmowania kontaktu z małoletnimi poniżej 15 roku życia w kontekstach seksualnych.
 17. Zabrania się używania słów uznawanych powszechnie za obelżywe w stosunku do wszystkich Uzytkowników serwisu zarówno na jego stronach jak i w prywatnych wiadomościach wysyłanych do nich za pośrednictwem serwisu takemytrip.pl
 18. Zabronione jest umieszczanie w serwisie takemytrip.pl treści o których mowa poniżej:
  a) oprogramowania przeznaczonego w szczególności do nieuprawnionego niszczenia, zmieniania, usuwania, uszkadzania, utrudniania dostępu do danych informatycznych, zakłócania lub uniemożliwiania automatycznego przetwarzania, gromadzenia i przekazywania takich danych, zakłócania pracy systemów i sieci teleinformatycznych,
  b) treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z prawem powszechnie obowiązującym w Polsce, propagujących przemoc, nagannych moralnie lub naruszających powszechnie uznane dobre obyczaje. Dostęp do ww. treści oraz Konta ich autorów może zostać uniemożliwiony, w szczególności po otrzymaniu urzędowego zawiadomienia lub uzyskaniu Wiarygodnej Wiadomości o bezprawnym charakterze Danych lub związanej z nimi działalności,
  c) oprogramowania objętego prawami innych Osób - bez właściwego upoważnienia
  d) treści lub zdjęć o charakterze erotycznym czy pornograficznym, jak również treści epatujących choćby częściową nagością lub sugestywnych, odnoszących się w sposób dorozumiany do ww. treści, naruszających zarówno polskie, jak i międzynarodowe normy prawne oraz moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną, itp.),
  e) danych, treści lub zdjęć naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób; Nie można też wysyłać spamu, niezamówionej informacji handlowej i uprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej w celach innych niż dotyczące danego Tripu.
  f) znaków typu logo i innych znaków firmowych w galerii zdjęć, jako miniaturki, awataru oraz w każdym innym miejscu serwisu. W przypadku chęci umieszczenia znaku firmowego lub logo potrzebna jest zgoda Takemytrip.pl. Serwis jednocześnie zastrzega sobie prawo do usunięcia tego typu znaków bez informowania o tym użytkownika. Takemytrip.pl zastrzega sobie także prawo do odstępstw od tego podpunktu regulaminu.
  g) haseł komputerowych, kodów dostępu lub innych danych umożliwiających nieuprawniony dostęp do informacji przechowywanych w systemie komputerowym lub sieci teleinformatycznej
 19. Takemytrip.pl nie ponosi odpowiedzialności za utratę treści na skutek awarii lub innych zdażeń losowych, zamieszonych na stronach serwisu. Jednocześnie właściciel serwisu sugeruje robienie kopii zapasowych tych treści we własnym zakresie.
 20. Tripy publikowane na stronach Portalu mogą być wcześniej oraz później publikowane na stronach innych portali i serwisów częściowo lub całości, ale pod warunkiem że te portale lub serwisy wyrażają na to zgodę.
 21. Użytkownikom nie przysługują żadne prawa odszkodowawcze w przypadku braku dostepu do serwisu takemytrip.pl z powodów czasowego zawieszenia lub zakończenia jego działalności, jednak właściciel serwisu dołoży wszelkich starań aby takie nie miały miejsca.
 22. Takemytrip.pl nie ponosi odpowiedzialności za wady techniczne i prawne usług, które są oferowane w ramach serwisu.

 1. Techniczne warunki korzystania z serwisu:
 1. W ramach Serwisu zabrania sie korzystania z botów, wirusów i tzw. 'robaków' oraz innych narzędzi, ktore moga zakłócić działanie serwisu lub w szczególności wykradnięcia jakichkolwiek danych Użytkowników.
 2. Użytkownicy sa świadomi ze korzystanie z różnych programów blokujących elementy na innych stronach może zakłócić lub uniemożliwić prawidłowe działanie serwisu.
 3. Takemytrip.pl udostępnia Serwis społecznościowy do dzielenia sie z innymi, czyli wprowadzania informacji praktycznych oraz zdjeć dotyczących Tripów. W ramach działalności serwisu użytkownicy mogą wymieniać sie wiadomościami miedzy sobą oraz dodawać niezbędne komentarze i aktualizacje do umieszczonych wcześniej treści na stronach Tripów oraz korzystać z Usług oferowanych przez takemytrip.pl.

 1. Rejestracja:
 1. Użytkownikiem Serwisu takemytrip.pl może być każda Osoba, która podczas rejestracji w Serwisie zaakceptuje Regulaminu i skutecznie tą rejestracje zakończy jak i rownież ta ktora korzysta z serwisu biernie bez procesu rejestracji ale po przeczytaniu i zaakceptowaniu niniejszego regulaminu. Co za tym idzie korzystanie z  serwisu takemytrip.pl oznacza akceptacje regulaminu.
 2. Użytkownik ma obowiązek podania danych osobowych zgodnych z prawda.
 3. Dokonując rejestracji w Serwisie takemytrip.pl, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z późniejszym zmianami.
 4. Poprzez rejestrację, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz na ich prezentację oraz na przetwarzanie zebranych informacji w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych oraz publikacji w takich mediach jak internet, prasa, radio, telewizja.
 5. Użytkownik akceptując regulamin wyraża jednocześnie zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie podanych danych, w tym adresu elektronicznego i zdjęć przez takemytrip.pl w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Takemytrip.pl , zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz.1204).

 1. Zmiany w regulaminie:
 1. O wszelkich zmianach w niniejszym Regulaminie takemytrip.pl Użytkownicy serwisu zostaną niezwłocznie poinformowani.
 2. Za termin wniesienia zmian przyjmuje sie termin opublikowania nowej wersji Regulaminu na stronach serwisu takemytrip.pl.
 3. Użytkownik, który korzysta z serwisu takemytrip.pl po wprowadzeniu zmian w Regulaminie akceptuje wprowadzone zmiany i nie wymaga to jego odrębnej zgody, w przeciwnym wypadku ma prawo do usunięcia konta użytkownika bez usunięcia dodanych przez niego treści.
 1. Wejście w życie:

          Niniejszy regulamin i polityka prywatności serwisu takemytrip.pl wchodzą w życie z dniem opublikowania na stronie 01.05.2015 roku